xFirma

xFirma е облачна услуга за търговско управление. Тя е представител на последно поколение бизнес информационни системи, създадени чрез възможностите на най-новите Интернет технологии. xFirma работи с всички популярни браузъри (Mozila, Internet explorer, Opera и Google Chrome), под различни операционни системи (MS Windows, Linux, MacOS). Може да бъде използвана от всеки компютър, свързан с Интернет, включително и от мобилни телефони и PDA устройства.

Системата включва всички необходими операции и документи за управление и отчитане на търговските дейности.

Склад, включващ подмодулите Регистър, Стоки, Списъци и Наличности. Използва се за въвеждане на регистър от складове и подскладове, стоки, складови операции и документи, мерки, тарифи и спецификации, списъци със стоки. Включва импорт на стоки и филтри за тяхното търсене.

Документооборот , включващ подмодул Фирмени документи, в който се съдържа информация за всички издадени през системата документи, свързани с търговските процеси - продажби, офериране, сервиз, доставки. Включва още подмодул Моите документи, който съдържа информация за личния поток от документи на потребителите в системата - молби, задачи, отчети, събития и поща.

Офериране , който служи за регистриране на офертните процеси на фирмата.

Сервиз - за управление на сервизната дейност. Служи за въвеждане на всички сервизни операции и издаване на сервизни документи.

Продажби - за регистриране на продажби и издаване на всички необходими търговски документи, регистриране на плащания към продажбите и др.

Доставки - за регистриране на доставките в организацията, разплащане с контрагенти, издаване на всички необходими документи, съпътстващи доставка.

Контрагенти се използва за въвеждане на данни за всички юридически и физически лица, с които фирмата има делови отношения, лицата за контакти с тях и банковите им сметки.

Плащания служи за управление на касови и банкови операции – плащания по фактури и складови документи, плащания по договори, общи фирмени разходи, автоматично генериране на дневните касови книги и банкови отчети, регистриране на платежни нареждания, вносни бележки, издаване на ПКО, РКО и др.

Справки, съдържащ голям набор от търговски, клиентски, финансови и маркетингови справки.

Администратор - системен модул за диференциране на вътрешните правила за достъп до данните в клиентския портал.


За повече информация посетете сайта на xFirma.